Integritetspolicy.

GÄLLER FRÅN OCH MED: 1 januari 2021

ÅTAGANDE OM SEKRETESS

Hos Crowley Webb and Associates, Inc. (“Företaget”, “Vi” “Oss”), värnar vi om att skydda din integritet. Denna policy förklarar våra processer för datainsamling och ditt val angående hur dina uppgifter används på våra webbplatser (www.crowleywebb.com och www.gopraxis.com) och vår plattform (www.praxisdirect.com). För att hitta denna sekretesspolicy, har vi åtagit oss att göra den tillgänglig på varje sida på företagets webbplats och alla webbplatser för forskningsstudier, PraxisDirect®, och alla appar för mobila enheter. Användningen av uppgifter som samlats in via vår tjänst ska begränsas till syftet att tillhandahålla den tjänst för vilken kunden har anlitat Företaget.

Företaget (Crowley Webb and Associates, Inc. och dess helägda dotterbolag Praxis Communications, LLC) efterlever Privacy Shield-ramverket mellan EU och USA och Privacy Shield-ramverket mellan Schweiz och USA (Privacy Shield) såsom framlagt av USA:s handelsdepartement (Department of Commerce) avseende insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförs från Europeiska unionen och Storbritannien och/eller Schweiz, enligt vad som är tillämpligt, till USA med hänvisning till Privacy Shield. Företaget har intygat för Department of Commerce att det följer Privacy Shield-principerna med avseende på sådan information. Om det finns någon konflikt mellan villkoren i denna integritetspolicy och Privacy Shield-principerna, ska Privacy Shield-principerna gälla. För mer information om Privacy Shield-programmet och för att se vårt intygande, besök https://www.privacyshield.gov/.

Företaget ansvarar för bearbetningen av de personuppgifter som det mottager under Privacy Shield Framework och därefter överför till en tredje part, som agerar som agent å dess vägnar. Företaget efterlever Privacy Shield-principerna för all vidareöverföring av personuppgifter från EU och Schweiz, inklusive vidareöverföringen av skadeståndsföreskrifter.

Med hänsyn till personuppgifter som erhållits eller överförts i enlighet med Privacy Shield-ramverken, är företaget föremål för US Federal Trade Commissions regulatoriska, verkställande befogenheter. I vissa situationer kan företaget tvingas att lämna ut personuppgifter som svar på lagliga begäranden av myndigheter, inklusive för att uppfylla krav från nationella säkerhetsmyndigheter eller polismyndigheter.

Om du har ett olöst problem avseende sekretess eller dataanvändning, som vi inte har åtgärdat på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta vår USA-baserade tredje parts-företag för tvistlösningar (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Under vissa förhållanden, som beskrivs närmare på Privacy Shield-webbplatsen (https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint), kan du åberopa bindande förlikning då andra skiljeförfaranden har misslyckats.

APEC-DELTAGANDE

Sekretesspolicy för Crowley Webb and Associates, Inc. som beskrivs i denna sekretesspolicy överensstämmer med APEC:s sekretessregelsystem över nationella gränser. APEC CBPR-systemet ger ett ramverk för organisationer att säkerställa skydd av personuppgifter som överförs mellan anslutna APEC-ekonomier. Mer information om APEC:s ramverk finns här.

GDPR-EFTERLEVNAD (DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR))

Företaget (Crowley Webb and Associates, Inc. och dess helägda dotterbolag Praxi Communications, LLC), uppfyller kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation (GDPR)). Om du vill veta mer om GDPR (dataskyddsförordningen (GDPR)), besök Europeiska kommissionen webbplats (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

PERSONLIGT IDENTIFIERBAR INFORMATION

Vi implementerar säkerhetsåtgärder för att skydda all personligt identifierbar information som vi skickar eller lagrar. Vi samlar in ditt namn, e-postadress, och telefonnummer. När du använder funktionen kontakt via e-post samlar vi inte in några personuppgifter från dig, såvida du inte ger oss dessa uppgifter frivilligt. All information du ger oss i en e-post-kontakt används endast för att svara på din förfrågan, som kan vara via e-post eller ett telefonsamtal från en av våra representanter om du tillhandahåller informationen för telefonkontakten. All information som du frivilligt uppger till oss i ett frågeformulär på en webbplats för forskningsstudie används endast för att göra det möjligt för den lokala forskningskliniken i ditt område att kontakta dig om denna studie, och endast med ditt samtycke. All information om dig som din lokala forskningsklinik tillhandahåller till oss används endast för konfiguration och funktion av appar för mobila enheter för kliniska forskningsstudier, när du väl har registrerat dig i en klinisk forskningsstudie.

När du laddar ned och använder våra tjänster samlar vi automatiskt in information om vilken typ av enhet du använder och operativsystemets version.

KÄNSLIG INFORMATION

Om vi samlar in information från dig som anger medicinskt- eller hälsotillstånd; etniskt ursprung; politiska åsikter; religiösa, ideologiska, eller filosofiska övertygelser; medlemskap i fackförening; information om sociala åtgärder eller administrativa- eller brottmålsprocesser eller sanktioner (som behandlas utanför pågående förfaranden); eller information som avser personlig sexualitet (sammantaget kallad “känslig information”), kommer vi inte att (a) lämna ut sådan känslig information till en tredje part eller (b) använda sådan känslig information för andra ändamål än dem för vilka de ursprungligen samlades in eller senare auktoriserades av dig, utan att få ditt bekräftande svar (om vi inte anser i god tro att vi är skyldiga att göra detta för att uppfylla en tillämplig stadga, förordning, en regel eller lag, en stämning, en husrannsakningsorder, en domstol eller lagstadgad order, eller annan giltig rättslig process).

HIPAA-EFTERLEVNAD (Lagen om rätt till sjukförsäkring och ersättning (Health Insurance Portability and Accountability Act))

Även om Företaget inte är en berörd enhet enligt lagen om rätt till sjukförsäkring och ersättning (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)) och informationen som samlats in på våra förscreenings-frågeformulär i studien motsvarar en undersökning snarare än en journal, förstår vi att information som tillhandahålls på sådana online-formulär kan vara av känslig natur och att de forskningskliniker vi arbetar med måste följa HIPAA-riktlinjerna. Därför upprätthålls och säkras sekretessen för personligt identifierbar information noggrant.

HUR VI ANVÄNDER PERSONLIGT IDENTIFIERBAR INFORMATION

Företaget lämnar inte ut, ger inte och säljer inte någon personligt identifierbar information som du tillhandahåller i ett frågeformulär via e-post eller som svar på rekryteringskampanjer för en klinisk forskningsstudie, till någon utomstående organisation av någon anledning (annat än då det kan hända att vi måste göra detta enligt lag och i enlighet med vad som anges i denna policy). Detta inkluderar information som frivilligt tillhandahålls av användare via företagets rekryteringswebbplatser och eventuell patientinformation, som har angetts av forskningsklinikerna från deras eget rekryteringsarbete. Forskningskliniker som använder PraxisDirect för rekrytering till kliniska prövningar samtycker till att hålla sin inloggningsinformation privat och hantera tillgängliga data i enlighet med denna sekretesspolicy och all tystnadsplikt och/eller integritetsavtal som tecknats mellan forskningskliniken och den kliniska prövningens sponsor i förhållande till studieuppgifterna. I slutet av varje rekryteringskampanj kommer all personligt identifierbar information som finns hos PraxisDirect att raderas och endast sammanslagna data för analyser kommer att behållas.

Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter enligt vad som krävs enligt lag för att följa en stämning, konkurs eller liknande lagliga processer när vi i god tro anser att utlämnande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din säkerhet eller andras säkerhet, undersöka bedrägerier, eller som svar på ett myndighetsföreläggande.

Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge som ditt konto är aktivt eller enligt vad som behövs för att erbjuda dig tjänster. Vi kommer att behålla och använda dina uppgifter enligt vad som är nödvändigt för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, lösa tvister, och upprätthålla våra avtal.

Du kan anmäla dig för att få nyhetsbrev från oss. Om du inte längre vill ha denna information, kan du uppdatera dina e-postinställningar genom att använda länken “Avregistrera” i e-postmeddelanden vi skickar till dig, eller klicka här för att skicka oss ett e-postmeddelande.

UTOMSTÅENDE ENTREPRENÖRER

Vi kan använda oberoende entreprenörer, konsulter, säljare och leverantörer såsom ett callcenter, en postleverantör eller någon annan tredje part som eventuellt behöver få eller hantera personligt identifierbar information för vår räkning (sammantaget “Utomstående entreprenörer”) i samband med genomförandet av skyldigheter och utövandet av rättigheter enligt denna sekretesspolicy och webbplatsens användarvillkor och att tillhandahålla specifika tjänster och produkter som hör till webbplatsen, till exempel värdskapstjänster och underhåll av webbplatsen, tillhandahålla bedrägerikontroll, transporttjänster samt utveckla appar för webbplatsen och e-posttjänster. I samband med att de tillhandahåller produkter eller tjänster till oss får dessa utomstående entreprenörer ibland tillgång till information som samlats in via webbplatsen, inklusive din personligt identifierbara information. Vi behöver dessa utomstående entreprenörer att skriftligen samtycka till: att ge minst samma nivå av sekretesskydd med beträffande dina personuppgifter som krävs enligt denna sekretesspolicy; och att inte använda personligt identifierbar information för något annat syfte än för vilket vi lagrade dem.

DATASÄKERHET

Företaget kommer att vidta rimliga åtgärder för att skydda informationen från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, utlämnande, ändring och förstörelse. Vi har inrättat lämpliga fysiska, elektroniska, och administrativa procedurer för att skydda och säkra information från förlust, missbruk, obehörig åtkomst eller utlämnande, ändring eller förstörelse. Företaget kan inte garantera säkerheten för uppgifter som finns på eller överförs via Internet.

DATAINTEGRITET

Företaget kommer att behandla personuppgifter endast på det sätt som är kompatibelt med och relevant för det syfte för vilket de samlades in, eller som godkändes av användaren. I den mån det är nödvändigt för dessa ändamål kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna är korrekta, fullständiga, aktuella och tillförlitliga för deras avsedda användning.

KOMMA ÅT, RÄTTA ELLER RADERA DIN INFORMATION

På begäran kommer företaget att ge dig information om vi har några personuppgifter eller bearbetar dem för en tredje parts räkning. Begär denna information genom att klicka här för att skicka oss ett e-postmeddelande.

Kontakta oss om du vill uppdatera, ta bort eller begära borttagning av de uppgifter du har lämnat till oss. För att skydda din integritet kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan du ändrar eller uppdaterar dina uppgifter. Se avsnittet “Så här kontaktar du oss” nedan. Vi besvarar din förfrågan inom rimlig tid.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Ibland kan vi komma att göra länkar tillgängliga på vår webbplats som ger dig åtkomst till andra webbplatser som kan vara av intresse för dig, men som vi inte kontrollerar. Vi kan inte hållas ansvariga för sekretesspolicyerna på sådana andra webbplatser. Om du lämnar personuppgifter på någon av dessa webbplatser styrs dina uppgifter av deras sekretesspolicy. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

SPÅRNINGSTEKNIKER

Vi och våra partners använder cookies eller liknande tekniska metoder för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser på webbplatsen, och samla in demografisk information om vår användarbas som helhet. Användare kan kontrollera användningen av cookies på den individuella webbläsarnivån.

På samma sätt som de flesta webbplatser samlar vi in viss information automatiskt och sparar den i loggfiler. Denna information kan omfatta internetprotokoll (IP)-adresser, typ av webbläsare, internetleverantör (ISP), referens-/slutsidor, operativsystem, datum-/tidsstämpel, och/eller klickströmsdata.

Vi kopplar inte denna automatiskt insamlade data till annan information vi samlar in om dig.

Vi samarbetar med en tredje part för att antingen visa reklam på vår webbplats eller hantera vår reklam på andra webbplatser. Vår tredje part-partner kan använda teknik såsom cookies för att samla information om dina aktiviteter på webbplatsen och andra webbplatser, för att kunna tillhandahålla dig reklam som är baserad på dina aktiviteter på nätet och dina intressen. Om du inte vill att denna information ska användas för att visa dig intressebaserade annonser kan du välja bort detta genom att klicka här (eller, om du befinner dig inom EU, klicka här). Observera att detta inte innebär att du inte ser annonser. Du kommer att fortsätta att få allmän reklam.

UTLÄMNANDEN SOM ÄR SPECIFIKA FÖR PLATTFORMEN

Företaget samlar in information under ledning av dess kunder och har ingen direkt relation till personer vars personuppgifter det bearbetar. Om du är en kund till en av våra klienter och inte längre vill bli kontaktad av en av våra klienter som använder våra tjänster, ska du ta direkt kontakt med kunden som du interagerar med. Vi kan överföra personuppgifter till företag som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Överföringar till efterföljande tredje parter omfattas av tjänsteavtalen med våra klienter.

Företaget har ingen direkt relation till personerna vars personuppgifter de bearbetar. En person som försöker få åtkomst till data eller som vill korrigera, ändra eller ta bort felaktiga data bör rikta sin förfrågning till företagets klient (personuppgiftsansvarig). Om du begär att vi ska ta bort data kommer vi att svara inom rimlig tid.

Vi kommer att behålla personuppgifter som vi bearbetar på uppdrag av våra klienter så länge som det behövs för att tillhandahålla tjänster till vår klient. Företaget kommer att behålla dessa personuppgifter enligt vad som är nödvändigt för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

ÄNDRINGAR I SEKRETESSPOLICYN

Om det sätt på vilket vi bearbetar personligt identifierbar information ändras på något väsentligt sätt, kommer sådana ändringar att inkluderas i en uppdaterad version av denna policy innan ändringen träder i kraft och kommer att publiceras på samma plats. Vi kommer endast att använda personligt identifierbar information i enlighet med villkoren i policyn under vilken den samlades in. Återkom för att säkerställa att du känner till den senaste sekretesspolicyn.

HUR DU KONTAKTAR OSS

Om du har några frågor, funderingar eller klagomål gällande vår sekretesspolicy eller hur vi hanterar din personligt identifierbara information ska du kontakta vårt personuppgiftsombud hos Crowley Webb and Associates, Inc., 268 Main Street, Suite 400, Buffalo, NY 14202, USA, eller klicka här för att skicka e-post. Vårt personuppgiftsombud kommer att omedelbart undersöka eventuella klagomål gällande vår användning av din personligt identifierbara information.

GODKÄNNANDE AV SEKRETESSPOLICY

Genom att använda vår företagswebbplats, eventuella webbplatser för forskningsstudier, PraxisDirect och appar för någon mobil enhet anger du att du godkänner vår policy. Om du inte samtycker till denna policy får du inte använda våra webbplatser eller appar för mobila enheter.

TRUSTe TRUSTe